Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w sklepie internetowym „FISKERI”

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://fiskeri.com.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”). W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy, w jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe i dlaczego je zbieramy, komu możemy je udostępnić, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów mogą Państwo dokonać odnośnie swoich danych osobowych.

I. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem, który decyduję w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane jest: FISKERI Andrzej Kwieciński Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 21, 16-320 Bargłów Kościelny, NIP:8461a666480, REGON:382037270 wpisanej do KRS pod numerem 0000762476.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość email na adres: biuro@fiskeri.com.pl lub za pomocą tradycyjnej poczty: FISKERI Andrzej Kwieciński Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 21, 16-320 Bargłów Kościelny.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”.

II. Definicje

1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania firmie lub osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;
2. FISKERI – oznacza FISKERI Andrzej Kwieciński Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 21, 16-320 Bargłów Kościelny, NIP:8461666480, REGON:382037270
3. Osoba upoważniona – oznacza osobę upoważnioną przez FISKERI do przetwarzania Danych osobowych w danym zakresie;
4. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO;
5. Dane wrażliwe – oznaczają Dane Osobowe, o których mowa w art. 9 RODO.
6. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu FISKERI
7. Pracownicy – oznaczają zarówno osoby zatrudnione w FISKERI na podstawie stosunku pracy, jak również osoby fizyczne współpracujące z FISKERI na podstawie Umowy cywilnoprawnej;
8. Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który kontaktuje się z FISKERI składając zamówienie, reklamację, zapytanie ofertowe lub w innym celu.

III. Dane osobowe

Cele i podstawy przetwarzania
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
1) W celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej FISKERI (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2) W celu wypełnienia formularza kontaktowego, w celu kontaktu z Klientem, udzieleniem odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3) W celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) W celu przekazania oferty, newslettera – jest to tzw. cel marketingowy. W przypadku braku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie ofert, newsletter, Klient może zgłosić sprzeciw – kontaktując się z nami w sposób, który wskazaliśmy poniżej (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
5) W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, administrator może przetwarzać Klienta dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie Internetowym (założeniu konta), zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f ROOD);
Kategorie danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1) imię, nazwisko, e – mail, numer kontaktowy, adres korespondencyjny – osób, które zakładają konto w Serwisie Internetowym, wysyłają zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź składają reklamację;
2) dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
3) dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
W zależności od celów, dla jakich zbieramy Państwa Dane Osobowe, możemy ujawnić je również poniższym kategoriom odbiorców, którzy następnie, jedynie w ramach wskazanych celów będą przetwarzać Państwa Dane Osobowe:
1) w ramach naszej organizacji: naszym upoważnionym pracownikom;
2) Usługodawcom: firmy, które świadczą usługi na rzecz lub w imieniu Administratora, w celu świadczenia takich usług jak zewnętrzni dostawcy usług związanych z IT: home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – w celu korzystania z usług hostingu poczty elektronicznej.
3) Podwykonawcom związanych ze świadczeniem usług księgowych: BIURO RACHUNKOWE ARTUR KOTOWSKI, Ul. Żabia 9, 16-300 Augustów, NIP: 8461209883; – w celu korzystania z usług księgowych,

W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z danymi Klientów przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku newslettera, w każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na jego przesyłanie oraz zrezygnować z jego otrzymywania. Odwołanie można zgłosić, klikając w link podany w każdym newsletterze bądź poprzez e-mail na adres biuro@fiskeri.com.pl lub przesyłając wiadomość, korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.
Uprawnienia
RODO przyznaje Klientowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
Jeżeli Klient uzna, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych Administrator dopuściło się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Informacja o dobrowolności:
Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody, uniemożliwi jednak świadczenie usług przez Administratora, w szczególności sprzedaży produktów.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

IV. Pliki cookies

1) Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
2) Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
3) Mamy możliwość osadzania na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
4) Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, GoldenLine.
5) Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.
6) Strona internetowa FISKERI, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Klientowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
7) Cookies własne FISKERI wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
8) Strona internetowa FISKERI, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
9) Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC, a także ich kodów śledzenia. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Klient ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
10) FISKERI korzysta z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Klient ma możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w jego przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
11) FISKERI należy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Klient ma możliwość zadecydowania, czy FISKERI będzie mogło w jego przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.
12) FISKERI zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
13) FISKERI ma możliwość osadzania na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy Klient odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
14) Korzystanie ze strony FISKERI wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
15) Logi obejmują m.in. takie dane Klienta jak: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
16) Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez FISKERI w celu identyfikacji Klienta.
17) Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.