REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FISKERI ZANĘTY WĘDKARSKIE”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym

„FISKERI ZANĘTY WĘDKARSKIE”, dostępny pod adresem www.fiskeri.com.pl

 1. Sklep internetowy „FISKERI ZANĘTY WĘDKARSKIE” prowadzony jest przez „FISKERI” Andrzej Kwieciński Spółka Komandytowa przy ul. Ogrodowej 21, 16-320 Bargłów Kościelny, NIP: 8461666480 REGON: 382037270, KRS: 0000762476, tel.: +48501221457 e-mail: sklep@fiskeri.com.pl, zwaną dalej odpowiednio „Usługodawcą” lub „Sprzedającym”.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 3. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 4. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
  w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego,
  w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w sklepie internetowym;
 7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym;
 9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 11. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Usługodawcy/Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: fiskeri.com.pl;
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego fiskeri.com.pl;
 13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 14. Usługobiorca – podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Usługi Elektronicznej;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, drogą mailowa na podany przez Sprzedającego adres mailowy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.
 16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (,,FISKERI” Andrzej Kwieciński Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 21, 16-320 Bargłów Kościelny). Dane osobowe przetwarzane są w celach,
  w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak przetwarzanie danych osobowych może być warunkiem koniecznym do przyjęcia i realizacji zamówienia. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 18. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, informacje o promocjach i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie są ofertą lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 19. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny
  z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści
  o charakterze bezprawnym.
 • 2 Procedura zawarcia umowy sprzedaży/złożenia zamówienia
 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się
  i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją bądź przed złożeniem Zamówienia. Elementem złożenia zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych
  w Formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi złożenie Zamówienia.
 3. Zamówienie może zostać złożone:

1)  drogą elektroniczną za pośrednictwem e – maila  sklep@fiskeri.com.pl –  Przy zamówieniu składanym w taki sposób prosimy o podanie następujących informacji:

 1. a) dane produktu: indeks (dokładnie co do każdego występującego w nim znaku),
 2. b) nazwa, ilość oraz cena;
  c) dane do wysyłki;
  d) telefon kontaktowy adres e-mail;

2) Formularz Zamówienia.

 1. Minimalna ilość Zamówienia towaru wynosi 1 kg Produktu (zanęty).
 2. W przypadku skorzystania z Formularza Zamówienia, złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Następuje to poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 4. Dodanie produktu do koszyka nie oznacza rezerwacji tego produktu, jest to tylko tymczasowa przechowalnia do chwili realizacji Zamówienia. W przypadku zmiany ceny produktu cena
  w koszyku ulegnie zmianie, to samo w wypadku usunięcia produktu z oferty zostanie on automatycznie usunięty z koszyka. Produkty w koszyku są przechowywane przez system sklepu przez okres 7 dni. Po tym czasie koszyk jest automatycznie zerowany.
 5. Zmiany w zamówieniu, domówienie towaru do istniejącego zamówienia mogą być złożone przez Klienta tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mailem (sklep@fiskeri.com.pl), maksymalnie do 1 dnia od dnia jego złożenia (Zamówienia). Usługodawca może odmówić oczywiście jeśli zamówienie nie zostało już przez spakowane lub wysłane.
 6. W przypadku zmiany, domowienia towaru do istniejącego Zamówienia, Klient zobowiązany jest podać numer Zamówienia oraz jego pozycje.
 7. Możliwość zmiany Zamówienia nie dotyczy zamówień zawieranych z podmiotami gospodarczymi, które są traktowane jako ostateczne bez możliwości ich późniejszej modyfikacji.
 • 3 Ceny produktów i dostępne metody płatności
 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich
  i zawiera podatek VAT. Cena produktu podana na stronie internetowej Sklepu internetowego nie zawiera kosztów dostarczenia towaru.
 2. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia bądź podawane bezpośrednio
  w odpowiedzi na otrzymane Zamówienie drogą mailową, tym także bezpośrednio przed
  i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 Regulaminu.
 4. Klient może dokonać płatności za zamówiony Produkt poprzez:
 5. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  SANTANDER BANK POLSKA S.A. 90109027890000000141540758

SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL90109027890000000141540758

,,FISKERI” Andrzej Kwieciński Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 21, 16-320 Bargłów Kościelny.

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia;

 1. b) przelew poprzez serwis Przelewy24.pl. Za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl można dokonać płatności kartą kredytową bądź szybkim przelewem internetowym. Dolna granica płatności kartą płatniczą wynosi 1,01 zł, górna granica wynosi 4.000,00 zł dziennie przy pomocy tej samej karty. Obsługiwane karty płatnicze: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, American Express, Solo, PolCard, obsługiwane są zarówno karty wystawione przez polskie jak i zagraniczne banki. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 2. Płatność przy obiorze (przesyłka pobraniowa).
 • 4 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu
 1. Sprzedający przesyła zamówione Produkty przesyłką kurierską. Koszty dostawy są wskazywane
  w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od ilości i wagi zamówionych Produktów. Sprzedający pokrywa koszty transportu jeżeli Klient zamówi produkt w ilość większej niż 10 kg i tylko na terenie Polski. Sprzedający na własny koszt opakowuje
  i zabezpiecza Produkty na czas transportu.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się po otrzymaniu przedpłaty na konto na podstawie wystawionego dokumentu Pro-forma wysłanego na e-mail klienta podany w zamówieniu. W wypadku niezapłacenia w ciągu 4 dni roboczych od daty wysłania dokumentu Pro-forma zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Przy zamówieniu składanym e-mailem występuje przedpłata na konto wg sposobu w zdaniu poprzednim.
 3. Dostawa na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej – czas dostawy uzależniony jest od możliwości firmy kurierskiej.
 4. Przy czym, realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego (w przypadku dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. Wg naszych statystyk średni okres realizacji zamówienia to 2 dni + czas doręczenia przez przewoźnika.
 5. W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia towaru może zostać wydłużony, o takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewoźnika na koszt sklepu, o ile warunki dostawy określone na stronach internetowych Sklepu Internetowego FISKERI nie stanowią inaczej.
 6. Prosimy o nieodbieranie przesyłek uszkodzonych w czasie transportu.
  Po odbiorze paczki, która z zewnątrz nie nosiła śladów uszkodzeń bez zastrzeżeń na kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że towar został uszkodzony w transporcie (zgodnie z Art. 76 pkt. 4 Prawa przewozowego).
 7. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
 • 5 Procedura rozpatrywania reklamacji
 1. Wszystkie produkty dostępne w fiskeri.com.pl są nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych.
 2. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Przy czym, Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:
 4. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@fiskeri.com.pl
 5. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na com.pl będącego załącznikiem do regulaminu.
 6. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, Produkt należy go również dostarczyć Sprzedającemu.
 7. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar na adres: „FISKERI” Andrzej Kwieciński Spółka Komandytowa, ul. Ogrodowa 21, 16-320 Bargłów Kościelny.
 9. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. W przypadku pytań dotyczących reklamacji proszę wysłać email na adres: sklep@fiskeri.com.pl.
 11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 5 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 3. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 7 Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym
 1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
 2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. wysyłania Newslettera.
 4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
 5. a) wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
 6. b) kliknięciu pola „Zapisz”.
 7. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji.
 8. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagany jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox, w wersji nie niższej niż 2.0. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sklep internetowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • 8 Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Korzystanie z usługi Newsletter jest możliwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta (z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter) lub podania adresu e-mail, zaznaczeniu pola „subskrypcja”
  i kliknięciu pola „ok”.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „wycofaj subskrypcje”.
 • 9 Dane prezentowanych produktów
 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Sklepu internetowego podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie wykorzystanych zdjęć. Prawa autorskie przysługują Usługodawcy. Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji, zdjęć lub opisów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego, bez pisemnej zgody ze strony Usługodawcy jest zabronione.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Sklepu Internetowego w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku.
 3. Informacja ta w niczym nie wyłącza, nie ogranicza, i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towarów z umową, a Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność oferty sklepu z opisem umieszczonym na jego stronie.
 • 10 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana Regulaminu
 1. Usługi są świadczone są przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony ustalą krótszy termin.
 3. W wypadku Usługobiorców będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny
  i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 4. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian
  w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz prześle informację o zmianie Klientom, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 7. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem, wykonywaniem, rozwiązaniem, odstąpieniem lub w inny sposób związane z Umową pomiędzy Usługodawcą/Sprzedającym
  a Usługobiorcą/Klientem będącym konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedającego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisy prawa polskiego normujące kwestie ochrony danych osobowych oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 – Wypadki, w których nie przysługuje KLIENTOWI Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu – formularz zwrotu towaru

Załącznik nr 3 – Protokół reklamacji